૨૧) ’અંબજ્ઞતા’ એટલે શું?

ઉત્તર : ’અંબજ્ઞતા’ એટલે આદિમાતા પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાનના મનમાં રહેનારી અને ક્યારેય ન ઢળનારી અસીમ કૃતજ્ઞતા.

Scroll to top