१) भक्ती आणि भाव म्हणजे नक्की काय?

उत्तर – भक्ती म्हणजे अत्यंत प्रेमाने केलेले परमेश्वराचे स्मरण, दर्शन, गुणगायन, निःस्वार्थ सेवा आणि सत्य, प्रेम व आनंद ह्या परमेश्वरी तत्त्वांना आपल्या जीवनात आणण्यासाठी केलेले सर्व परिश्रम.
भज् – सेवायाम् । ’भज्’ धातुचा अर्थच मुळी ’प्रेमपूर्वक सेवा’ असा आहे.
मी माझ्या परमेश्वराची अत्यंत श्रद्धेने केलेली सेवा म्हणजेच भक्ती.
ह्याचाच अर्थ, भक्ती म्हणजे परमेश्वरावरील प्रेम आणि परमेश्वराच्याच, असंख्य वाईट प्रारब्धामुळे दु:खी असलेल्या लेकरांची सेवा.
परमेश्वराचे प्रेम मिळवण्याचा मार्ग म्हणजेच भक्ती .
भक्ती ही भाव हे हृदय असणारी, नित्य वाढत असणारी, अंतरंगी प्रेमशक्ती आणि सस्नेह सेवा आहे.
धर्मपालन, स्वकर्तव्यपालन आणि ह्या गोष्टी करत असताना सातत्याने राखलेली आणि दृढ होत जाणारी स्वयंभगवानाच्या अस्तित्वाची जाणीव म्हणजेच परिपूर्ण भक्ती.
’भाव’ म्हणजे अंतःकरणात उमटलेली भावना.

Scroll to top